PALVELUT

Asiantuntijapalvelut ja apu kehittämistoimenpiteisiin yrityksille, yritysryhmille, matkailualueille ja matkailun kehittämishankkeille.

Esimerkkejä palvelutarjonnastamme

Tuotekehitys, tuotekortit, tuotteistamistyöpajat

Tuotteen hinnoittelu

Asiantuntijaluennot

Matkailun markkinointi- ja myyntikanavat

Markkina-aluetietous ja kohderyhmämäärittelyt

Kulttuuri- ja hyvinvointimatkailu-palvelujen kehittäminen

Rakentamisen ja paloturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Matkailuyritysten kehittämiskartoitukset ja yrityssparraukset

Matkailututkimukset, selvitykset, kartoitukset ja raportoinnit

Alueelliset matkailun kehittämisstrategiat ja toimintasuunnitelmat

Matkailun kehittämis- ja yritysryhmä-hankkeiden suunnittelu ja rahoitusneuvonta

Kylä- ja maaseutumatkailun mahdollisuudet – aktivointi- ja ideatyöpajat

Työpajavalmennukset ja koulutukset

Toteutamme käytännönläheisiä työpajoja ja koulutuksia yritysryhmille, kyläyhdistyksille, organisaatioille tai matkailun kehittämishankkeiden osallistujaryhmille. Valmennukset räätälöidään aina matkailuyrityksen / yritysryhmän / matkailualueen lähtötilanteen ja tarpeiden mukaan. Osa valmennuksista on mahdollista toteuttaa myös etäkoulutuksena verkon kautta. Valmennuksissa on teoria/pohjustusosan ja esimerkkien lisäksi aina mukana myös konkreettista tekemistä omien kehittämistarpeiden osalta. Tutustu esimerkkitarjontaamme tai ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri teidän tarpeisiinne sopivan valmennuskokonaisuuden.

Esimerkkejä

Ideasta myytäväksi tuotteeksi 

3 - 6 päivää (toteutus/jaksotus tilaajan haluamalla tavalla) 

Jaksotettu työpajasarja, jonka aikana osallistujat työstävät omia tuotteitaan markkinoille ja myyntikanaviin. Työpaja aloitetaan tuotteistuksen ja valitun teeman perusjaksolla ja tuoteideoiden kartoituksella. Toisena päivänä määritellään asiakaskohderyhmiä, työstetään tuotteen sisältöä ja aloitetaan tuotteen hinnoittelu. 
Seuraavilla jaksoilla tuotteelle etsitään markkinointi- ja myyntikanavia. Viimeisellä jaksolla viimeistellään tuotetta myyntikuntoon ja syvennetään osallistujien kaipaamia aihealueita. Valmennuskokonaisuuteen on mahdollista yhdistää myös tuotearvioinnit ja tuotetestaukset.

Matkailuyrityksen kansainvälistyminen ja tuotteistus kv-markkinoille

5 x ½ pvä tai 3 x 1 pvä (Visit Finland Akatemian Ready -tason valmennus)

Käydään läpi kansainvälistymisen sekä tuotekehityksen perusteita käytännönläheisesti ja osallistujien omaan toimintaan soveltaen. Valmennuksessa käsitellään aihekokonaisuuksittain matkailun asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja kansainvälisille markkinoille suunnatun tuotteen kehittämistyön keskeiset kohdat kv-myynnin näkökulmasta:

1) Kansainväliset markkina-alueet ja asiakkaat, 2) Tuotteistus, 3) Hinnoittelu, 4) Markkinointiviestintä, 5) Kansainväliset jakelutiet. Työpajan runkona käytetään Visit Finland Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopasta, täydennettynä kouluttajan omalla materiaalilla.

Matkailuyrityksen tuotekehitys 

4 x ½ pvä tai 2 x 1 pvä (lähi- tai verkkovalmennus)

Käytännönläheinen valmennus, jossa käydään läpi kaikki asiakaslähtöisen tuotteistamisen perusasiat; asiakas, tuote, hinta, markkinointi ja myynti.


Työpajaan voidaan yhdistää yrityskohtaista ohjausta, jonka aikana kehitetään yrityksen omia tuotteita myyntikuntoon. Valmennuksessa käytetään pohjana tuotekehityksen työkirjaa.


Matkailutuotteen hinnoittelu

½ -1 pvä 

Työpajassa käydään läpi matkailutuotteen hinnoittelun perusteita, eri hinnoittelumalleja ja hinnasto- sekä provisiokäytäntöjä. Käytännön osiossa hinnoitellaan osallistujien omia ja/tai yhteisiä verkostotuotteita myyntikuntoon.

Matkailuyrityksen markkinointi- ja myynti 

1 - 3 pvä 

Valmennuksessa perehdytään matkailun markkinointi- ja jakelukanaviin, soveltaen niitä alueen / yrityksen tarpeisiin ja kohderyhmiin. Painotus voi olla tilaajan tarpeiden mukaan perinteisissä tai sähköisissä myynti- ja markkinointikanavissa. Aihealueissa voidaan myös keskittyä käsittelemään jotain markkinoinnin yksittäistä osa-aluetta, esim. matkailun myyntitilaisuudet, messut, kansainväliset media- ja matkanjärjestäjävierailut, yrityksen verkkosivut, markkinointisuunnitelma, markkinointimateriaalit.


Kylä- ja maaseutumatkailun mahdollisuudet

½ -4 pvä 

”Aktivointi”-illassa innostetaan maaseudun asukkaita matkailun mahdollisuuksiin. ”Kylämatkailusta elinvoimaa ja lisätuloa maaseudulle” -työpajasarja on jatkoa aktivointi-illalle. Työpaja-sarjan aikana ideaillan kehittämisajatuksia viedään eteenpäin käytännön työssä; perehdytään kehittämisen perusteisiin, ideoidaan ja kehitetään kylämatkailutuotteita ja palveluja ja mietitään sopivia yhteistyöverkostoja. Sisältö muokataan yksilöllisesti kylänne tarpeiden mukaan.

Kohderyhmät ja asiakassegmentointi 

½ - 1 pvä 

Tunnista asiakkaasi – kohdenna tuotteesi ja markkinointi oikein. Erilaisten asiakaskohderyhmien tunnistaminen on tarpeellista, jotta yritys osaa kehittää palveluitaan ja suunnata markkinointinsa asiakaslähtöisesti. Kohderyhmä-koulutuksessa voidaan keskittyä kotimaisiin asiakasryhmiin, jos kansainvälistyminen ei ole yrityksen suunnitelmissa. Kansainväliset kohderyhmät ja markkina-alueet -valmennuksessa keskitytään ulkomaalaisiin matkailijoihin Visit Finlandin ”Tunne asiakkaasi" -kohderyhmäoppaan pohjalta.


Tuotekorttityöpaja

½ -1 pvä 

Työpajan aikana työstetään myyntityöhön (kotimaa/kansainvälinen) sopivat tuotekortit yritysten omista tai yhteisistä verkostotuotteista. Osallistujilla tulee olla oma kannettava mukanaan, ja tuotekortissa käytettävät valokuvat koneellaan. Aluksi käydään läpi ulkoisten tuotekorttien käyttötarkoitukset ja case-esimerkkejä tuotekuvauksista. Työpajavaiheessa työstetään oman tuotekortin tekstisisällöt ja mietitään mm. kortin visuaalisuutta, kuvavalintoja ja digitaalista käyttöä.

Matkailuyrityksen turvallisuus - Matkailualan turvallisuuspassi (MATUPA)

1 pvä (SPEK / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö)

Matkailualalle suunniteltu, päivän kestävä vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus, antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Matupa on turvallisuusintro, jonka päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Valmennuksen lopuksi on mahdollista suorittaa koe, jonka läpäistyään on oikeutettu saamaan MATUPA-passin. Turvallisuuspassi-koulutus sopii hyvin perusvalmennukseksi kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, kulttuuripalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville. Valmennus sopii myös muissa asiakaspalvelutehtävissä matkailijoita palveleville henkilöille.

Pyydä lisätietoja tai tarjous koulutuksista

Teemapohjaiset tuotekehitystyöpajat

Kulttuurimatkailun kehittäminen ½ – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan kulttuurisisältöisiä kulttuurimatkailutuotteita, painottaen tuotteen kulttuurillista sisältöä huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi Culture Finland teeman suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan kulttuuri/matkailutuotteeseen.

Hyvinvointimatkailun kehittäminen  ½ – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan hyvinvointisisältöisiä matkailutuotteita, painottaen palvelun hyvinvoinnillisia elementtejä ja sisältöä, samalla huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi Visit Finland hyvinvointimatkailutuotteen suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan hyvinvointi/matkailutuotteeseen.

Luontomatkailun kehittäminen 1 – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan asiakaslähtöisesti luonnossa toteutettavia kesä- ja talviaktiviteetteja/ohjelmapalveluja myyntikuntoon. Työpajan tuotteistusprosessi etenee ideasta myytäväksi tuotteeksi tai painotus voi olla tuotesisällön ja jakelukanavien hiomisessa. Työpajasisällöissä huomioidaan Visit Finland-tuoteteemat sekä ohjelmapalvelujen tuoteturvallisuus.

Asiantuntijapalvelut

Työpajavalmennusten lisäksi toimintaamme kuuluu myös yksittäisten yritysten kehittämistoimenpiteiden ohjaaminen. Olemme myös olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa useilla eri matkailualueilla, maakunnissa ja matkailun organisaatiossa toimeenpantuja strategioita ja kehittämistoimia. Ota rohkeasti yhtyettä, ja kerro kohtaamistasi haasteista ja tarpeistasi. Mietitään yhdessä parhaat etenemistavat ja haetaan rohkeasti uusia tapoja löytää menestys!

  • Yrityskohtaiset sparraukset ja konsultoinnit 
  • Matkailututkimukset, selvitykset, kartoitukset ja raportoinnit
  • Alueelliset matkailun kehittämisstrategiat ja toimintasuunnitelmat
  • Matkailun kehittämisen idea-työpajat
  • Matkailuyhdistysten, organisaatioiden ja yritysverkostojen toiminta/kehittämissuunnitelmat
  • Matkailun organisaatiomalli -selvitykset
  • Matkailun kehittämis- ja yritysryhmähankkeiden suunnittelu ja rahoitushakujen avustaminen
  • Asiantuntijaluennot (matkailu, turvallisuus)

Yrityskohtaiset palvelut

Matkailuyritysten kehittämiskartoitukset ja yrityssparraukset (alkaen muutaman tunnin sparrauksista) 


Autamme matkailuyrityksiä oman toiminnan kehittämisessä. Kehittämistyö voidaan aloittaa tekemällä ensin yrityksen kehittämistarvekartoitus, jonka pohjalta kehittämistoimenpiteet toteutetaan. Yrityksen tarpeiden pohjalta kehittämistoimenpiteissä painotetaan niitä osa-alueita, joissa on kehitettävää. Aihepiireinä voi olla esim. tuotekehitys ja tuotekortit, hinnoittelu ja hinnastot, markkinointi ja viestintä (perinteinen, sähköinen), markkinointisuunnitelma, myynnin työkalut ja myyntikanavat, tuotearvioinnit ja tuotetestaukset, markkinaselvitykset, yrityksen tai yksittäisten tuotteiden turvallisuuskartoitukset ja tarvittavat turvallisuusasiakirjat.

Mikäli yrityksellä on vähintään kolmen yrityksen yhteistyöverkosto, voidaan kaikkien yritysten kehittämistarpeiden pohjalta tehdä kehittämissuunnitelma (yhteiset ja yrityskohtaiset toimenpiteet), ja hakea rahoitusta yhteiselle yritysryhmänhankkeelle (tuki 75%). Kysy lisää! Yrityssparrauksia on mahdollista toteuttaa myös etänä.